ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Социално партньорство

Политиката в областта на корпоративната социална отговорност на Дружеството е декларация за ангажимента на Дружеството да осъществява дейността си с ясното съзнание за въздействието на неговите решения и дейности върху обществото и околната среда, с цел осигуряване на устойчиво развитие на Дружеството, повишаване на благосъстоянието и качеството на живот на работещите в него, както и на обществото като цяло.
Дружеството се стреми да поддържа баланс между социално-икономическите и природно-екологичните въздействия на дейността си при спазване на основните принципи, залегнали в актуалните международни документи, свързани с темата; в указанията на стандарта ISO 26000 и внедрените международни стандарти за управление от серията ISO; изискванията на националното и европейското законодателство и очакванията на заинтересованите страни.

  • ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КСО

Ценностите, които „ЛУКОЙЛ-България» ЕООД следва при провеждане на своята политика за социална отговорност, са:

  • Съпричастност;

  • Доверие;

  • Отговорност;

  • Партньорство.

Дружеството се стреми да осигурява подходяща работна среда и добър микроклимат за своите служители, за да разгърнат своите потенциал и мотивация.

Дружеството инвестира в социалното и икономическо развитие на страната — като работи ефективно, то създава благоприятни условия за своите клиенти, партньори и служители, създава заетост, подкрепя инициативи, плаща данъци. В допълнение, «ЛУКОЙЛ-България» ЕООД подкрепя социалното развитие на страната чрез своята програма за благотворителност и подкрепа на културата и спорта, разработена в духа на националните и общочовешки ценности, които Дружеството следва.

В резултат на дългосрочното социално партньорство със Синдиката на българските  нефтохимици „ЛУКОЙЛ", са създадени стабилни традиции при провеждането на културно-масови, спортни и туристически мероприятия, които способстват за поддържането на здравето и работоспособността на персонала.

Като работодател, „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД осигурява богат и разнообразен социален пакет за своите работници и служители, включващ редица придобивки за подобряване на материалния и здравен статус на персонала, повишаване на мотивацията и корпоративната култура.

«ЛУКОЙЛ-България» ЕООД предостави цялото необходимо гориво за пълно покриване на нуждите на лекарите и специализираните екипи на Военномедицинска академия - Клиника по инфекциозни болести и Българския лекарски съюз за периода на обявеното извънредно положение. Дарението цели да подпомогне усилията на медиците, които в момента са на фронтовата линия във войната срещу най-голямата пандемия, с която страната се е сблъсквала през последния половин век.

 «Като социално-отговорна компания, ние се включваме в общите усилия да преодолеем възможно най-скоро безпрецедентната ситуация, в която се намираме. Изразяваме своето огромно уважение към труда на българските медици и твърдо подкрепяме всички предприети от правителството и Националния оперативен щаб действия за овладяване на ситуацията в страната», заяви Булат Субаев, генерален директор на «ЛУКОЙЛ-България».

Подписан е нов Колективен трудов договор

Генералният директор на «ЛУКОЙЛ-България» ЕООД Булат Субаев и Президентът на Синдиката на Българските нефтохимици «ЛУКОЙЛ» Павлин Ваковски подписаха нов колективен трудов договор, който влиза в сила от 1 юли 2020 г. Независимо от сложната ситуация в страната във връзка с разпространението на коронавируса, страните обединиха усилия около целта за запазване на социалните гаранции и подобряване на социалните придобивки за служителите на дружеството.
«С подписването на новия КТД, ние от ръководството на ЛУКОЙЛ-България продължаваме успешното си сътрудничество с нашия социален партньор. Убеден съм, че нашето взаимодействие ще помогне за бързото възстановяване на нормалния работен ритъм и  постигането на по-добри икономически резултати за дружеството», отбеляза генералният директор на «ЛУКОЙЛ-България» Булат Субаев.
«От името на всички синдикални членове, искам да изразя благодарността си към ръководството на «ЛУКОЙЛ-България», че компанията не само запази работните места, но и прояви грижа за своя колектив чрез подобряване на социалните придобивки, независимо от тежката за всички нас ситуация», заяви от своя страна президентът на СБН «ЛУКОЙЛ» Павлин Ваковски. Той подчерта, че взаимодействието между работодател, работници и синдикат и занапред ще се основава на принципите на социалното партньорство, доверието, равноправието, отговорността и взаимното уважение на страните в социалния диалог.

Благотворителността е съществена част от корпоративната политика на Дружеството. Тя се осъществява чрез създадената през 2000 г. фондация «ЛУКОЙЛ» и включва работа по следните направления:

  • социална подкрепа на служители и техните семейства при възникване на тежки обстоятелства;

  • подкрепа на социални домове за лица в неравностойно положение;

  • подкрепа на програми и инициативи в областта на науката и културата;

  • подкрепа на програми и инициативи в областта на образованието и общественото здраве.

Традиционно «ЛУКОЙЛ-България» ЕООД оказва значителна подкрепа на българския спорт, в лицето на баскетболните отбори ПБК „Лукойл Академик” — София — мъже и „Нефтохимик 2010” — Бургас — жени, волейболния „Нефтохимик 2010” — Бургас — мъже, и СНЦ „БПК (детско-юношеска школа)”.