ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Търговия на едро

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД е основен дистрибутор на вътрешния пазар на висококачествени горива, производство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

Информация за предлаганите продукти, условията на покупка, доставка и изискванията за сключване на договор можете да получите на посочените в раздел „Контакти” телефони и мейл-адреси.

Вход за клиенти

Съгласно решение на КЗК, "ЛУКОЙЛ-България" ЕООД няма право публично да обявява информация за цените си на едро. При законов интерес и законооправдана необходимост, съответните държавни структури могат да се обръщат пряко към Дружеството за получаване на съответната информация, при спазване на установената законова процедура. Търговската информация за цени на едро е достъпна само за клиенти със сключен договор с "ЛУКОЙЛ-България". Данните за достъп се предоставят при подписване на договора.

  • Капацитет по чл. 65, ал. 11 във връзка с чл. 47, ал. 12 от ЗАДС

В съответствие с БДС EN 228.

Клас А-лято, от 16.04 до 15.10.

Клас С-зима — от 16.10 до 15.04.

Нискокипящ нефтопродукт със специфичен мирис, предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване.

Произвежда се чрез смесване на бензинови фракции. Допуска се влагането на присадки.

 

 

 

В съответствие с БДС EN 228.

Клас А-лято, от 16.04 до 15.10.

Клас С-зима — от 16.10 до 15.04.

Нискокипящ нефтопродукт със специфичен мирис, предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване.

Произвежда се чрез смесване на бензинови фракции и добавянето на минимум 8% (v/v) биоетанол. Допуска се влагането на присадки.

 

 

 

Автомобилен бензин с биокомпонент А 95 Е8 ЕКТО,  Автомобилен бензин с биокомпонент А 98 Е8 ЕКТО и  Автомобилен бензин с биокомпонент А 100 Е8 ЕКТО– в съответствие с БДС EN 228. Нискокипящ нефтопродукт със специфичен мирис, предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване.

Произвежда се чрез смесване на бензинови фракции и стокови бензини. Бензините, несъдържащи олово, могат да съдържат присадки, подобряващи експлоатационните им качества. Смесват се стокови бензини с биокомпонент — биоетанол.

 

Дизелово гориво, Гориво за извънпътна техника и трактори; Гориво за дизелови двигатели (темп.на помътнение минус 160С); Гориво за дизелови двигатели (темп.на помътнение минус 100С).

Клас А-лято, от 16.04 до 15.10. Клас E-зима — от 16.10 до 15.04. Гориво за двигатели за дизелово гориво. Дизеловото гориво е безцветна до жълтеникава, лесно запалима течност със специфичен мирис. Получава се чрез смесване на дестилатни фракции от първична и вторична преработка на нефт. Допуска се влагане на присадки. Съответства на нормативните изисквания. 

Дизелово гориво със съдържание на биокомпонент; Гориво за дизелови двигатели (със съдържание на биодизел- Б6-(CP). Клас А-лято, от 16.04 до 15.10. Клас E-зима — от 16.10 до 15.04. Гориво за двигатели за дизелово гориво със съдържание на биокомпонент. Дизеловото гориво е безцветна до жълтеникава, лесно запалима течност със специфичен мирис. 

Получава се чрез смесване на дестилатни фракции от първична и вторична преработка на нефт. Допуска се влагане на присадки. Съответства на нормативните изисквания. 

Лесно запалима течност. Предназначен за изгаряне в стационарни, промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане. Съхранява се в затворени резервоари. Съответства на нормативните изисквания. Транспортирането се извършва с авто- и ж.п. цистерни, отговарящи на изискванията за превоз на течни запалими вещества. Съгласно класификация на ООН продукта е с UN№1202.

В сравнение с обикновеното дизелово гориво, дизелово гориво ЕКТО притежава комплекс антикорозионни, миещи и антипенни присадки, което го прави изключително подходящ за нови леки и товарни дизелови автомобили. Качественото гориво е от изключителна важност за съвременния автомобил. 

Във време, когато един от най-големите проблеми на градската среда е замърсяването, усилията на учените са насочени към разработване на такива горива, които да бъдат по-безопасни за екологията на града, без да нанасят вреди на автомобилните двигатели. Дизелово гориво ЕКТО е създадено за всеки, който търси високо качество на горивото в съчетание със  защита на околната среда.

Гориво за реактивни двигатели JET A-1 представлява сложна смес от въглероди, лесно запалима течност. Горивото за реактивни двигатели JET A-1 отговаря на изискванията на Издание №28- март 2015г. на Обединените експлоатационни системи за гориво JET A-1 (AFQRJOS).

Произведен от пряко дестилатни керосинови фракции, облагородени чрез хидроочистване.  Съхранява се в затворени резервоари, тръбопроводи, цистерни и други вместимости, предназначении само за гориво за реактивни двигатели JET A-1. 

Втечнен, безцветен газ. Предназначен за автомобили, пригодени да работят с втечнен, въглеводороден газ или за комунално — битови и енергийни цели. Чрез смесването на пропан, пропен, бутан и бутени, получении при преработката на нефт. Отговаря на установените нормативни изисквания. Съхранява се в закрити резервоари при спазване изискванията за работа с газове въглеводородни втечнени. 

Транспортира се в авто и ж.п. цистерни, предназначении за превоз на втечнени газове. Съгласно Класификацията на ООН продукта е с UN №1965. 

Горива за вътрешния пазар

Масла

Нефтохимикали и полимери