ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ

Защита на лични данни

ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва лични данни на физически лица (субекти на данни) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент, GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

 

1. Администратор на личните данни
„ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (Дружеството) е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент и Закона за защита на личните данни.
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121699202, с адрес на управление: адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 42, тел.: 02/91 74 100, ел. поща: office@lukoil.bg.
В „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има специално определено длъжностно лице по защита на данните. Връзка с длъжностното лице по защита на данните се осъществява на: dpo@lukoil.bg
2. Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството
Във връзка с предоставяните от него услуги, „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва лични данни относно следните субекти на данни:
(а) Физически лица – клиенти, доставчици на стоки и услуги, други търговски контрагенти;
(б) Посетители в офисите и обектите на дружеството, лица ползващи „Гореща линия“ и други физически лица, с които дружеството влиза в контакт във връзка с дейността си;
(в) Лица, попаднали в обхвата на видеонаблюдението, осъществявано от страна на дружеството с цел сигурност, съхранение на собствеността на дружеството и охрана;
(г) Кандидати за работа.
3. Цели и правни основания за обработване
Дружеството обработва лични данни на физически лица за посочените по-долу цели при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:
(а) Изпълнение на договори;
(б) Изпълнение на законовите задължения на дружеството в областта на трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, или на други законови задължения на дружеството, както и с цел охраната на обекти на дружеството, определени от Министерския съвет за стратегически обекти, други нормативни актове, приложими към дейността му;
(в) Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните, с цел участие на клиенти в Програма „ЛУКОЙЛ-Клуб“, както и за целите на директен маркетинг. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.
(г) Легитимни интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни, с цел:
- гарантиране сигурността на клиентите, служителите, посетителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;
- други законосъобразни цели, като поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството и защита на правните интереси на дружеството по съдебен и извънсъдебен ред.
4. На кого се предават или разкриват личните данни
Лични данни се предоставят на:
(а) страна по договор, за целите на неговото изпълнение;
(б) Данъчни, митнически и други публични органи, в съответствие с приложимото законодателство;
(в) Търговски дружества, предоставящи услуги по охрана, видеонаблюдение, застраховане, одит, разработка и поддръжка на ИТ системи, в качеството на обработващи или администратори на лични данни.
5. Предаване на лични данни в трети държави
„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД e част от международна корпоративна група с централа в Руската федерация и дружества в над 40 държави. В този контекст дружеството предава лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (трети страни), при спазване на съответните правила на Общия регламент.
6. Срок на съхранение на личните данни
Сроковете за съхранение на личните данни, събирани и обработвани от дружеството, са в съответствие с нормите на българското законодателство и са определени в Политиката на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за защита на личните данни.
7. Сигурност на личните данни
Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.
8. Права като субектите на данните
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:
(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
(б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
(в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Общия регламент;
(г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
(д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
(е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие;
(ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.
В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни документи. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.
Субектите на данни могат да се обръщат по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Общия регламент към длъжностното лице по защита на данните на „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
9. Защита на правата на субектите на данните
В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.
10. Общи разпоредби:
Предоставената тук информация е актуална към 23.05.2018г. и подлежи на периодична актуализация.