ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Безопасност и охрана на труда

Безопасните условия на труд на работниците и служителите, както и защитата на персонала, потребителите и околната среда, са приоритет в работата на „ЛУКОЙЛ-България" ЕООД . 

Дейността на компанията съответства на изискванията на приложимите международни стандарти. В дружеството е разработена и внедрена  интегрирана Единна система за стандартизация на управлението по четири международни стандарти за управление — ISO 9001 — управление на качеството в  работата; ISO 50001 — енергийно управление ; вкл. и   ISO 14001 — управление на околната среда и OHSAS — управление по здраве, която е сертифицирана от международната сертификационна организация „Bureau Veritas". Политиката на дружеството, в съответствие с целите и приоритетите на организацията, обхваща ангажиментите и отговорностите на ръководството в тези четири направления.

Осъществява се постоянен контрол върху спазването на изискванията на трудовото законодателство, на нормативите за охрана на труда и промишлена безопасност, както и на атестацията на работните места в дружеството.

В съответствие със законовите изисквания, в дружеството действа Комитет по условията на труд, който постоянно анализира дейността по ЗБУТ и състоянието на условията на труд и безопасността и дава предложения за мерки за ограничаване на риска.

Съгласно изискванията на международните стандарти, ежегодно висшето ръководство на дружеството разглежда обобщения анализ на своя Преглед от ръководството и взема решения за развитието и усъвършенстването на дейността за опазване здравето на работещите и условията на труд.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ - ПСБ ИЛИЕНЦИ

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие - ПСБ Русе

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ ПСБ СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ ПСБ ПЛОВДИВ

Информация за планираните мерки за безопасност - ТПС Ихтиман

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие - ПСБ Карнобат

ПСБ АСПАРУХОВО - Информация за засегнатата общественост