ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Екология

Политиката в областта на корпоративната социална отговорност на Дружеството е декларация за ангажимента на Дружеството да осъществява дейността си с ясното съзнание за въздействието на неговите решения и дейности върху обществото и околната среда, с цел осигуряване на устойчиво развитие на Дружеството, повишаване на благосъстоянието и качеството на живот на работещите в него, както и на обществото като цяло.
Дружеството се стреми да поддържа баланс между социално-икономическите и природно-екологичните въздействия на дейността си при спазване на основните принципи, залегнали в актуалните международни документи, свързани с темата; в указанията на стандарта ISO 26000 и внедрените международни стандарти за управление от серията ISO; изискванията на националното и европейското законодателство и очакванията на заинтересованите страни.

В съответствие с политиката си в областта на екологията, „ЛУКОЙЛ-България" ЕООД инвестира в най-добрите съвременни технологии, намаляващи риска и замърсяването на околната среда. Бензиностанциите „ЛУКОЙЛ“ са максимално обезопасени, съгласно нормативните изисквания и съхраняващи околната среда, тъй като компанията е изключително отговорна към спазването на екологичните изисквания. Всяка бензиноколонка разполага със специална система за улавяне и връщане в резервоарите на бензиностанцията на бензиновите пари, отделящи се при зареждане, за да не попаднат в атмосферата.

Дейността на компанията съответства на изискванията на приложимите международни стандарти.

В дружеството действат програма за управление на отпадъците и програма за екологични дейности, чието изпълнение се анализира и контролира ежегодно.

  • Политика в областта на корпоративната социална отговорност

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп.)

„ЛУКОЙЛ България“ ЕООД,

гр. София, бул. „Тодор Александров“ 42

уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, както и засегнатата общественост за своето инвестиционно предложение:

„Издаване на разрешително за водовземане от подземни води
чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в бензиностанция, разположена в имот № 006033, местност „Царчино“, в землището на град Ихтиман, община Ихтиман

Лице за контакт: Маргарита Ралчева, тел. 02 9174 285 или mralcheva@lukoil.bg
всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 17.30 ч.